blog-1

Teşvik Danışmanlık

Mevcut kanunlar ile şirketiniz için en uygun istihdam teşviklerini hesaplıyoruz. PHRC olarak 2018 – 2020 yılı içinde toplamda müşterilerimize 2.500.000 TL teşvik kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

6111 Sayılı Teşvik

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları

Kişinin son 6 aydır işsiz olması,

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,

İşyerinin Özel sektör işvereni olması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Faydalanma süresi

18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

7103 Sayılı Teşvik

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.

İşyeri yönünden ise;

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

İş Kur İş Başı Eğitim Teşviki

Özel sektör işverenlerinin;

31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,

Programı tamamladıkları meslekte,

Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,

İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

6486 Sayılı Teşviki

Bakanlar Kurulunca belirtilen il ve ilçelerde yer alan özel sektör işverenleri 4/5/6 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilirler.

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşyerinin Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi şartıyla,

 

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

E-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

5746 Sayılı Teşviki

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda da bu kapsamında destek ve teşvikler düzenlenmiştir.

5746 sayılı kanunda yer alan destekler;

Ar-Ge indirimi

Gelir vergisi stopaj teşviki,

Sigorta prim desteği,

Teknogirişim sermaye desteği,

Damga vergisi istisnası,

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları desteklerdir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki:

Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri, Kamu kurum ve kuruluşları ve uluslarararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Projeleri, Rekabet öncesi işbirliği projeleri, Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmeler ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ücretleri gelir vergisinden muaf olan Ar-Ge ve Destek Personelinin (Kamu Personeli Hariç) bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesindeki ödenekten karşılanacaktır.

Ayrıca Ar-Ge ve destek çalışanlarının; bu çalışmaları ile ilgili ücretlerinin doktora derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisans derecesine sahip ya da temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için ise yüzde sekseni gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

16322 / 25510 Sayılı Teşvik

Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik veya Taşınma Teşviki Belgesi almış işletmeler yararlanabilir.

Yatırımın tamamlanmasına müteakip, Yatırıma başlamadan önceki son 6 aylık dönemde çalışan işçilere ilave alınan işçiler için yararlanılır.

Yatırım yapılan bölge için 2-10 yıl arası prim desteği alınabilir.

Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,

Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden brüt asgari ücrete isabet eden oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.